Liên hệ

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Truyền hình Quốc hội Việt Nam là cơ quan báo chí truyền hình thiết yếu quốc gia, có chức năng thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, hoạt động của các đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền về chức năng của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ngoại giao nghị viện; là diễn đàn giữa Quốc hội, các giới và cử tri cả nước; phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri; phổ biến, hướng dẫn thực thi pháp luật trong cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao quyền làm chủ đất nước của Nhân dân.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam là cơ quan cấp Tổng cục thuộc Văn phòng Quốc hội Việt Nam.