Văn phòng Quốc hội thông báo thi tuyển công chức năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1370 ngày 12/6/2023 của Văn phòng Quốc hội (VPQH) về việc tuyển dụng công chức VPQH năm 2023 và Thông báo số 1433 ngày 21/6/2023 của VPQH về bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức, VPQH thông báo thi tuyển công chức như sau:

Về tiêu chuẩn, điều kiện chung, người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Các điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Thông báo của VPQH nêu rõ những trường hợp không được đăng ký dự tuyển, gồm: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đang xem xét, thi hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị khác (nếu có).

Tòa nhà Quốc hội Việt Nam

Về điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng và các điều kiện khác, cùng với việc đáp ứng yêu cầu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện chung nêu trên, người đăng ký dự tuyển cần: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển và các điều kiện tiêu chuẩn khác; Có trình độ ngoại ngữ ở bậc 3 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trở lên; Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị nội bộ (cá nhân có bản cam kết và VPQH sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch sau khi có kết quả thi tuyển).

Về đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, với đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung  phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Tổng số lượng tuyển dụng công chức của VPQH năm 2023 theo hình thức thi tuyển là 48 vị trí. Cụ thể gồm: 

1 chuyên viên Nhóm Kinh tế - Ngân sách của Vụ Dân tộc; 

3 chuyên viên pháp luật của Vụ Pháp luật (phục vụ hoạt động của Ủy ban Pháp luật); 

3 chuyên viên của Vụ Tư pháp (tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và phòng, chống tham nhũng); 

2 chuyên viên của Vụ Tài chính, Ngân sách (tham mưu về lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội);

4 chuyên viên Vụ Xã hội (tham mưu tổng hợp về lĩnh vực xã hội phục vụ hoạt động của Ủy ban Xã hội); 

1 chuyên viên tham mưu, phục vụ công tác lập pháp - giám sát và 4 chuyên viên tham mưu phục vụ công tác đối ngoại của Vụ Đối ngoại; 

1 chuyên viên về nhân sự của Vụ Công tác đại biểu; 

3 chuyên viên của Vụ Dân nguyện (tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của Quốc hội về công tác dân nguyện); 

3 chuyên viên tham mưu, tổng hợp của Vụ Tổng hợp; 

2 chuyên viên thực hiện công tác về kế toán, tài chính của Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

3 chuyên viên tham mưu, tổng hợp của Vụ Thư ký;

1 chuyên viên về lễ tân nhà nước của Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; 

3 chuyên viên thông tin, truyền thông và thư viện của Vụ Thông tin; 

2 chuyên viên công nghệ thông tin (nghiên cứu, tham mưu xây dựng, triển khai phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, trang tin điện tử…), 

1 chuyên viên công nghệ thông tin (biên tập cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống trang thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng) và 1 chuyên viên công nghệ thông tin (quản trị hệ thống) của Vụ Tin học; 

2 chuyên viên thông tin, truyền thông và thư viện của Thư viện Quốc hội; 

5 chuyên viên về quản trị công sở và 2 chuyên viên về kế hoạch đầu tư (kế toán tổng hợp; quản lý tài sản, mua sắm, đấu thầu) của Cục Quản trị I; 

1 chuyên viên về lễ tân của Cục Quản trị II.

Về hình thức, Thông báo của VPQH nêu rõ: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển và theo 2 vòng. Vòng 1 là thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. 

Nội dung thi gồm: 

Phần I - Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VPQH; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút. 

Phần II - Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. Nội dung thi ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính.

Vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức kết hợp phỏng vấn và viết. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì có đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với thí sinh dự thi vào Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, vòng 2 gồm 2 bài thi: bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và bài thi môn ngoại ngữ theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thời gian thi phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Thời gian thi ngoại ngữ đối với thí sinh dự thi vào Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế theo quy định về tổ chức thi ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm; tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm. Tỷ lệ điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành và ngoại ngữ vòng 2 như sau: đối với vị trí việc làm của Vụ Đối ngoại do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thống nhất với Thường trực Ủy ban Đối ngoại quyết định; đối với vị trí việc làm của Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm: Phiếu đăng ký thi tuyển công chức (theo mẫu ban hành kèm theo). Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A-BNV có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh; có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển. Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp: có bản công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15.4.2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Trong trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh đang chờ kết quả công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nộp bản photo Phiếu hẹn trả kết quả công nhận và bổ sung bản công nhận văn bằng trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bản công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn thì sẽ không được tham dự.

Hồ sơ dự tuyển còn bao gồm: Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được công chứng hoặc chứng thực; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản cam kết về tiêu chuẩn chính trị (sẽ thực hiện trước khi thi tuyển); 2 ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh); 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự thi. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 8h ngày 23.6.2023 đến 17h ngày 22/7/2023. Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) hoặc gửi qua đường bưu điện về vụ, đơn vị đăng ký dự tuyển (theo địa chỉ ghi tại danh sách kèm theo).

Phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu là 400.000 đồng/thí sinh/lần. Phí tuyển dụng nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, VPQH không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, Danh mục tài liệu ôn thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (www.quochoi.vn), Trang thông tin điện tử nội bộ của VPQH và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của VPQH (Nhà Quốc hội và tại địa chỉ 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).

Sáng 17/10, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, 2 tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị sóng đánh chìm khiến 15 người mất tích. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung lực lượng tìm kiếm.

1 phút

1 phút

Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc Hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

3 phút

3 phút

Phó thủ tướng Lê Văn Thành từ trần hồi 20h20, ngày 22/8/2023. Lễ tang Phó thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

1 phút

1 phút

Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quảng Ninh chiều 1/8, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long đã thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các quán bar, vũ trường, nhất là các quán bar bãi biển trên địa bàn đang nhận sự quan tâm của dư luận.

1 phút

1 phút

1 phút

1 phút

Bài viết đề xuất

hinh anh tac gia

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phản hồi
Liên quan
Liên quan
Mới nhất
Báo cáo phản hồi này
0 trả lời
Ẩn trả lời
Trả lời
Báo cáo phản hồi này
0